KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

İşbu bilgilendirme ve aydınlatma duyurusu 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) gereği hazırlanmıştır. Veri sorumlusu sıfatıyla Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında tarafınızı bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Şirketimizin sunduğu her bir ürün ve hizmetten sizleri faydalandırmak üzere gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi; bu ürün veya hizmet özelinde, müşterimiz olarak sizinle hukuki / ticari ilişki kurulabilmesi ve imzalanan çerçeve sözleşme gereklerinin yerine getirilebilmesi; size uygun ürün gruplarının tespit edilebilmesi, yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik geliştirme yapılabilmesi; yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dahilinde size öneriler getirilebilmesi; aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi amaçlarla, yatırım ve sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında, 6698 sayılı Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel verileriniz, beyanlarınız üzere; tüm mobil uygulamalarımız, elektronik işlem platformları, web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan başvurular, sosyal medya, müşteri temsilcilerimizin ziyaret ve görüşmeleri, SMS kanalları, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular ile şirketimizin müşterileri ile iş ilişkileri nedeniyle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kurumumuzun faaliyetini sürdürmesi için zorunlu olarak tesis edilmiş sözleşmeler kapsamında ve yasal düzenlemelerde belirtilen işlenmesinin yükümlülükler gereği zorunlu olduğu veya Şirketimizin meşru menfaatleri için işlenmesi gerekli olan kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Üçüncü Kişilerle Paylaşma

Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK mevzuatı gibi yasal düzenlemelerde yer alan -müşterinin kimliği, adresi gibi erişim bilgilerinin tespiti ve yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin- düzenlemeler ile TSPB, BİST, SPK, MASAK, BDDK, TCMB, Hazine Müsteşarlığı gibi yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği; Şirketimiz tarafından, kişisel veriler Veri Sorumlusu sıfatıyla ve KVKK'da sayılan şekillerde kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dahilinde üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara ve mevzuatın izin verdiği hallerde kurumumuzca destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bilgi aktarımının gerekli olduğu kuruluşlara, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Borsa A.Ş. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Yatırımcı Tazmin Merkezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Güvenlik Önlemleri

Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesi, yetkisiz kişilerin erişimlerinin engellenmesi ve güvenli ortamlarda saklanması amacıyla, yetki erişimlerinin sınırlandırılması, şifreleme, VPN erişim kısıtlamaları, personelimiz ile gizlilik sözleşmelerinin imzalanması, fiziki ortamda tutulan kişisel verilere ilişkin fiziki güvenlik önlemleri alınması gibi gerekli idari ve teknik önlemleri almış olup kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. Gizlilik politikamıza www.trive.com.tr.com/gizlilik-politikasi  adresinden ulaşabilirsiniz.  

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız

KVKK 11. Maddesi gereğince, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini sorma, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerin -eksik / yanlış işlenmişse- düzeltilmesini isteme, bu düzeltme işleminin bilginin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/ yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız. Söz konusu haklarınızı kullanabilmeniz için web sitemizde yer alan Kişisel veriler bilgi talep formu’nu doldurarak; genel müdürlüğümüze teslim edebilir veya iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirsiniz. Aynı şekilde Şirketimizin müşterisi olmanız halinde sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizden destek@trive.com.tr adresine mail olarak da iletebilirsiniz. Kişisel verilerinize ilişkin bilgi talepleriniz en kısa ancak her halükârda en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak olup talep etmiş olduğunuz bilgiye ilişkin olarak Kurumumuz cevabının 10 sayfadan az olması durumunda herhangi bir ücret talep edilmeyecek, 10 sayfayı aşması durumunda ise aşan sayfa başına 1 TL ücret alınacaktır.