KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERİ İŞLEME HAKKINDA AÇIK RIZA BEYANI

Kişisel verilerin korunmasi ve veri işleme hakkinda açik riza vermemeniz, bu formu kabul etmeme hakkiniz vardir. Bu hakkinizi kullanmaniz durumunda trive yatirim menkul değerler anonim şirketi (“araci kurum”), kişisel verilerin korunmasi hakkinda aydinlatma formunda yer alan esaslar çerçevesinde ve 6698 sayili kişisel verilerin korunmasi kanununu ihlal etmediği sürece uzaktan müşteri tanima kurali kapsaminda kimlik tespit işlemini gerçekleştiremez. Bu kapsamda hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için kurumumuza yüz yüze kimlik tespit işlemi gerçekleştirmek üzere müracaat etmeniz halinde hizmet sağlanabilecektir.

İşbu beyan ve onay formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Formunun, Aracı Kurum ile imzalamış olduğunuz her türlü kullanıcı/hizmet sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Aracı Kurum’a iletmiş olduğum veya Aracı Kurum’un usul ve işlemleri çerçevesinde müşteri tanıma kuralı kapsamında kimlik tespiti ve Aracı Kurum hizmetlerinden yararlanmak üzere Kurumunuza ilettiğim bilgi ve belgelerde yer alan tüm kişisel veri, finansal veri ve kurumsal, ticari ve diğer veri, bilgim ve belgem bakımından (“Veri”); aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde, kimlik doğrulama, kimlik tespit ve denetimleri, müşteri/kullanıcı oluşturma, platform ve hizmetlere üyelik ve kullanım hakları dahil hizmet sağlama ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve sair kamu otoritelerinden aldığı izin ve yetkiler kapsamında sınırlı olarak çeşitli finansal hizmetlere erişim/kullandırım, müşteri/kullanıcı deneyimi iyileştirme, istatistiki veri oluşturma, proje, program, denetim, güvenlik, denetim, anlaşma, çalışma, test, değerlendirme, anket vb çalışmalar, hukuki ve hizmet gereklilikleri nedeni ile sadece gerekli olduğu kısım ile sınırlı olmak üzere serverlarda saklama ve teknik destek hizmeti alabilmeniz, faaliyet konusu ile sınırlı olarak hizmet sunmanız amacıyla sınırlı olarak ve müşteri işlem platformundan işlem emri verilen Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş., emir ve işlem aracılığı yapan yetkili kuruluşlar, Aracı Kurum hissedarları ve bunların alt kuruluşları, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Aracı Kurum Hissedarları ve onun iştirakleri, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Aracı Kurum’un faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar ve dış hizmet, destek hizmeti veya diğer hizmetleri aldığı kuruluşlar, anlaşmalı kuruluşlar, KAP, İhraççılar, Halka Arz Edenler, Aracı Kurum’un lehine faaliyet gösterdiği kuruluşlar, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, saklamacı kuruluşlar, merkezi takas kuruluşları, merkezi karşı taraflar, veri depolama kuruluşları, Borsalar, Piyasalar, TSPB, MKK, Takasbank, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, TOKİ, YTM gibi otoriteler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ), bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kanunu dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile, gerekli olması halinde muhabir banka ve yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar ile (hepsi birlikte “Taraflar”); ve emir iletimine aracılık, çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış Pazar yerlerinin işletilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek diğer hizmetlerin verilebilmesi de dahil olmak üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, idari, hukuki yükümlüklerinizin, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; bu amaçla kimlik paylaşım sistemlerinden hizmet sunulması amacı ile hukuki gereklilikler kapsamında bilgi temini, uzaktan erişim cihazları ile kimlik tanıma, sözleşme onaylama, işlem yapma dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu, MASAK ve yürürlükteki mevzuat kapsamında destek hizmeti temin edilen kurum ve kuruluşlardan NFC, görüntülü veya dijital kanallar aracılığı ile kimlik tespit, denetim ve doğrulama hizmetleri temini, istihbarat, bilgi araştırmaları, risk değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, tarafıma daha iyi, güvenilir ve uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi, pazar araştırması yapılması, profilleme, segmentasyon, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, tarafınızın itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi, hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması, kara paranın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve diğer yurtiçi/uluslararası mevzuata uyum, BDDK, TSPB, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, ana ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında risk yönetimi ve değerlendirilmesi çalışmaları ve tarafıma daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla yapılacak veri açıklama ve aktarımına muvafakat ettiğimi; hizmet aldığınız 3. Kişi ve kuruluşlardan tarafınıza aktarılmak üzere temini ve aktarılması, bu maksatlarla; verilerimin gerek Veri Sorumlusu ve gerekirse Veri İşleyen sıfatıyla, gerek Aracı Kurum tarafından, SMS, elektronik posta, çerezler ve benzer takip teknolojileri, faks, posta, kargo ya da kurye hizmetleri gibi Aracı Kurum’un faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve dış hizmet, destek hizmetleri ve diğer hizmetleri aldığı kuruluşlar vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortam yollarıyla elde edilmesine, toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, sınıflandırılmasına, işlenmesine, gerekirse Aracı Kurum tarafından anonim hale getirilmesine, yukarıda sayılan Taraflara aktarılmasına muvafakat ettiğimi, ayrıca yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere işbu formda yazılı ülkelere transfer edilerek almakta olduğum her türlü hizmete; yurtiçi ve yurtdışı hesaplara yapılacak her türlü para transferlerine ilişkin elektronik transfer mesajları, dış ticaret işlemleri, bankalar aracılığı ile ve/veya swift sisteminin kullanılması suretiyle gerçekleştirilecek işlemler ve bu işlemler ile bağlı işlemler için gerekli olan verilerimin uluslararası ya da yurtiçinde yerleşik bankalar ve finansal kuruluşlar dahil üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarımına ve bu amaçla verilerimin işlenmesine muvafakat ettiğimi, bu açık rıza formunda yer alan süreç ve işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli onayları usulüne uygun olarak aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu açık rıza formunda ayrıca anlamları açıklanmamış kavramlar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilmiş olan anlamları haiz olacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum hakkında bu Sözleşme’nin ifası dolayısıyla öğrendiği, yasal yollarla bilinen ve/veya bilinebilecekler dışındaki tüm bilgileri ticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri yasal zorunluluklar hariç, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere ve/veya kuruluşlara vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul ve taahhüt eder. Sözleşme herhangi bir şekilde sona erse dahi söz konusu gizlilik hükümlerinin geçerliliği süresiz olarak devam edecektir.

Kişisel Verilerin Korunması hakkında Bilgilendirme Formunu okudum. Yapılan bilgilendirmeler çerçevesinde veri paylaşılmasını ve işlenmesini yukarıda belirtilen koşullarda kabul ediyorum.